Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Fredo koeltechniek bv, gevestigd aan Koning Leopoldlaan 18 A, 9990 Maldegem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Fredo koeltechniek bv gegevens?

Fredo koeltechniek bv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens wanneer U op ons een beroep doet voor informatie, een offerte aanvraag, werken alsook voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opmaken andere boekhoudkundige documenten). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over U verwerken en bewaren omdat dit van belang kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld voor het opmaken van het wettelijk verplicht logboek van uw installatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Fredo koeltechniek bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en ondernemingsnummer. Meestal geeft U mij deze gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij deze gegevens ontvangen van andere partijen waarmee U samenwerkt. Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding. Verder kan het zijn dat wij nog volgende gegevens verwerken :

  1. IP-adres
  2. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  3. Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via frederik.dobbelaere@skynet.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fredo koeltechniek bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Het afhandelen van uw betaling
  2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  3. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  4. De mogelijkheid te hebben uw persoonlijke logingegevens te sturen zodat U te allen tijde toegang heeft tot het logboek van uw installatie(s) via de klantenzone op onze website.
  5. Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  6. - Fredo koeltechniek bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fredo koeltechniek bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fredo koeltechniek bv) tussen zit. Fredo koeltechniek bv gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Eigen boekhoudpakket ter verwerking van de facturatie, betalingen en koelmiddelenboekhouding.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fredo koeltechniek bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriën) van persoonsgegevens: De persoonsgegevens zijn allen opgeslagen in het klantenbeheer van het boekhoudpakket. Omdat deze gegevens in een database zijn opgeslagen en gelinkt zijn aan het installatielogboek van de klant blijven deze bewaard zolang de activiteiten van Fredo koeltechniek bv verder duren. Dit om de relatie- en installatiegeschiedenis met en van de klant niet te verliezen en in orde te zijn met de koelmiddelenwetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fredo koeltechniek bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fredo koeltechniek bv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fredo koeltechniek bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar frederik.dobbelaere@skynet.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fredo koeltechniek bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via frederik.dobbelaere@skynet.be.

Indien U het niet eens bent met de manier waarop Fredo koeltechniek bv uw gegevens verwerkt, kan U steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Wijzigingen

Fredo koeltechniek bv behoudt zich het recht voor om deze verklanring en/of dit beleid te wijzigen.

Wijzigingen zullen via de website aan de gebruikers worden gemeld.